PK SERVIS  |  Průmyslové řetězy  |  Ozubené řemeny  |  Lineární vedení  |  Řemeny  |  Maziva oleje

PK Servis

Obchodní podmínky

A. Platnost obchodních podmínek

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro všechny obchodní případy, ve kterých vystupuje PK Servis technické součásti s.r.o. jako prodávající (dále jen prodávající) a obchodní partner jako kupující (dále jen kupující). Těmto obchodním podmínkám jsou nadřazena ustanovení rámcové smlouvy, pokud je mezi kupujícím a prodávajícím taková smlouva uzavřena.
 2. Platnost těchto podmínek při realizaci jednotlivého obchodního případu lze omezit nebo vyloučit pouze písemným ujednáním prodávajícího s kupujícím. Omezení nebo vyloučení platí pouze pro tyto jednotlivé obchodní případy.
 3. Tyto obchodní podmínky mají všeobecnou platnost, pokud není mezi kupujícím a prodávajícím písemně ujednáno jinak.
 4. Po uplynutí doby, na kterou byla uzavřena rámcová smlouva, se na další obchodní případy vztahují obchodní podmínky společnosti prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak.
 5. Obchodní podmínky jsou přílohou každého potvrzení objednávky.
 6. Důkazní břemeno o okolnosti, že by prodávající neseznámil kupujícího s těmito obchodními podmínkami, nese ten, kdo takovou okolnost tvrdí.

B. Nabídky prodávajícího

 1. Nabídky prodávajícího jsou odpovědí na poptávku kupujícího.
 2. Nabídky prodávajícího obsahují označení a cenové údaje poptávané dodávky. Dle požadavků v poptávce kupujícího mohou obsahovat i další vyžádané údaje.
 3. Prodávající je vázán svými nabídkami a obdobnými jednostrannými prohlášeními po dobu platnosti, uvedené v těchto dokumentech. Není-li doba platnosti uvedena, činí 3 měsíce od data vystavení takového dokumentu. To neplatí, pokud se své nabídky dovolá prodávající v potvrzení objednávky, nebo pokud na nabídku odkáže písemná smlouva mezi prodávajícím a kupujícím i po uplynutí této lhůty.

C. Uzavření smluvního vztahu

 1. Uzavřením smluvního vztahu vznikají prodávajícímu a kupujícímu práva a povinnosti plynoucí z daného smluvního vztahu.
 2. K uzavření smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím dochází v okamžiku:
  a) podpisu písemné kupní smlouvy nebo písemné smlouvy o dílo
  b) objednáním kupujícího a potvrzením objednávky prodávajícím.
  c) převzetím objednané dodávky nebo umožněním provedení objednané služby kupujícím při přímé dodávce.
 3. Písemnou smlouvu může platně potvrdit za prodávajícího jednatel společnosti nebo prokurista. Jiná osoba může smlouvu podepsat pouze na základě písemného zmocnění jednatele nebo písemného pověření jednatele v rámci výkonu zastávané funkce.
 4. Ohledně osoby, podepisující smlouvu za kupujícího je prodávající vždy v dobré víře, že jde o osobu oprávněnou takový dokument podepsat.
 5. Potvrzení objednávky provádí prodávající vždy písemně. Jiné než písemné potvrzení objednávky je neplatné. Potvrzení objednávky je oprávněn podepsat písemně pověřený pracovník prodávajícího.
 6. Přímá dodávka prodávajícího je raelizována výlučně při servisní činnosti, při dodávce zboží na dobírku, při dodávce zboží stálým kupujícím z výrobních závodů prodávajícího nebo při expresních dodávkách.

D. Předmět dodávky

 1. Předmětem dodávky je zboží, dílo, nebo služba, které bylo jako plnění mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno některým ze způsobů popsaných v oddíle C těchto obchodních podmínek.
 2. Zboží dodávané prodávajícím má technické parametry sjednané s kupujícím, které odpovídají zákonu 22/97 Sb ve znění platných předpisů. Dílo dodávané prodávajícím má technické parametry a jiné vlastnosti sjednané ve smlouvě o dílo, které odpovídají zákonu 22/97 Sb ve znění platných předpisů. Služba dodávaná prodávajícím má charakter díla.
 3. Spolu se zbožím (dílem, službou) jsou součástí dodávky i příslušné dokumenty. Dokumenty vztahující se k dodávce nemusí být poskytnuty v českém jazyce.
 4. Dle povahy dodávky jsou dokumenty uvedenými v l. 3 oddílu D těchto obchodních podmínek: katalogový list, prohlášení o shodě, certifikát, servisní výkaz, dodací list, jiný dokument.
 5. Součástí dodávky je i obal, ve kterém je zboží či dílo dodáváno. To neplatí pro palety, přepravní kontejnery a obdobné vratné věci pro přepravu.
 6. Součástí dodávky jsou i úkony spojené s případným dovozem dodávky do České republiky.
 7. Součástí dodávky díla jsou i projekční práce, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 8. Součástí dodávky nebo servisní činnosti je i poradenství.
 9. Doprava ke kupujícímu je součástí dodávky pouze tehdy, je-li to mezi prodávajícím a kupujícím takto výslovně sjednáno.
 10. Případná nekompletnost dodávky prodávajícího není nesplněním dodávky a zakládá pouze právo kupujícího na zahájení reklamačního řízení.

E. Místo dodávky

 1. Není-li sjednáno jinak, je místem dodávky sídlo prodávajícího, zapsané v obchodním rejstříku
 2. Je-li součástí dodávky i doprava (popř. pokud kupující nad rámec dodávky dopravu objedná) má prodávající povinnost dodat zboží (dílo, službu) předáním dodávky prvnímu veřejnému přepravci.

F. Termín dodávky

 1. Dodávka musí být splněna prodávajícím v termínu sjednaném smluvním vztahem. Není-li termín sjednán, pak ve lhůtě obvyklé pro splnění dodávky daného typu.
 2. Není-li dodávka splněna včas, dostává se prodávající do prodlení. Jediným důsledkem prodlení je vznik nároku kupujícího na zaplacení smluvní pokuty ve výši sjednané ve smluvním vztahu. Uplatňování jakýchkoliv jiných nároků je nedůvodné.
 3. Odstoupení kupujícího od smluvního vztahu je v případě prodlení prodávajícího možné pouze tehdy, bylo-li ve smluvním vztahu výslovně sjednáno.
 4. Prodlení prodávajícího se považuje za nepodstatné porušení smlouvy.

G. Ostatní povinnosti při dodávce

 1. Není-li dohodnuto jinak, je zboží zasíláno na území České republiky přepravní službou a doprava je přeúčtována kupujícímu v konečné faktuře.
 2. Při osobním převzetí dodávky v sídle prodávajícího je kupující povinen potvrdit prodávajícímu dodací list (servisní list). Bez potvrzení dodacího (servisního) listu je prodávající oprávněn dodávku nepředat, aniž by na jeho straně nastaly důsledky prodlení. O odmítnutí dodávky učiní pracovník prodávajícího na dodacím listu záznam.
 3. Kupující je povinen přezkoumat při převzetí dodávky její úplnost, a dle možností i funkčnost. Nedostatky dodávky zaznamená pracovník kupujícího do dodacího listu. Na pozdější reklamace ohledně úplnosti dodávky není povinen prodávající brát zřetel.
 4. V případě sporu jsou směrodatné záznamy na dodacím listě, který je v držení prodávajícího.
 5. V případě, že nabízené zboží je zařazeno do kategorie dvojího užití je jeho vývoz možný pouze s příslušným povolením licenční správy MPO. Podmínkou dodávky tohoto zboží je, že nebude dále exportováno.

H. Přechod vlastnického práva

 1. Až do doby přechodu vlastnického práva na kupujícího se kupující zavazuje nakládat se zbožím (dílem) tak, aby prodávajícímu nevznikla žádná škoda. Kupující se zavazuje plnit případné dispoziční pokyny prodávajícího jako vlastníka věci.
 2. Splněním dodávky zboží přechází na kupujícího nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení dodávky.
 3. Do úplného zaplacení zboží (díla, služby) není kupující oprávněn učinit z dodávky součást nebo příslušenství jiné věci ani učinit právní úkon směřující k převodu vlastnického práva k dodávce na třetí osobu.
 4. V případě, že kupující poruší ustanovení l. 3 oddílu H těchto obchodních podmínek, je prodávající oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 30 % ceny dodávky. Právo na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

I. Cena zboží, díla, služby

 1. Kupující prohlašuje, že má dostatek finančních prostředků k uhrazení zboží (předmětu díla).
 2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za dodávku sjednanou cenu. Sjednanou cenou je cena, uvedená ve smlouvě nebo v písemném potvrzení objednávky. Není-li cena sjednána smluvně, je sjednanou cenou cena, uvedená v nabídce.
 3. Není-li smluvním vztahem sjednáno jinak, zahrnuje sjednaná cena všechny součásti a příslušenství dodávky.
 4. Cenu vyúčtuje prodávající kupujícímu po splnění dodávky fakturou – daňovým dokladem. Ve faktuře – daňovém dokladu zúčtuje prodávající zálohy dosud poskytnuté kupujícím na tento obchodní případ.
 5. Kupující je povinen uhradit fakturu – daňový doklad ve lhůtě splatnosti, která je na faktuře uvedena. Pro případ prodlení s úhradou faktury může prodávající uplatnit na kupujícího úrok z prodlení ve výši 15 % p. a., není-li smluvním ujednáním sjednána jiná výše úroku z prodlení.
 6. Prodlení kupujícího s platbou delší jak 30 dnů zakládá právo prodávajícího odstoupit, po předchozím písemném upozornění kupujícího, od smluvního vztahu. Odstoupením od smluvního vztahu se vztah ruší od samého počátku. Kupujícímu vzniká povinnost vrátit splněnou dodávku a zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50 % ceny dodávky. V případě použitelnosti vrácené splněné dodávky pro jiného kupujícího, činí výše smluvní pokuty 30 % z ceny vrácené splněné dodávky. V případě, že kupující nebude schopen dodávku vrátit prodávajícímu, zaplatí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100 % ceny dodávky. Smluvní pokutu zúčtuje prodávající fakturou – daňovým dokladem. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši. Zálohu, poskytnutou případně kupujícím na úhradu ceny dodávky, je prodávající oprávněn jednostranně započíst na smluvní pokuty dle těchto obchodních podmínek.
 7. Důsledkem prodlení kupujícího se zaplacením záloh je prodloužení lhůty dodávky prodávajícího o dobu z prodlení úhrady zálohové faktury. Při prodlení delším jak 30 dnů je prodávající oprávněn od smluvního vztahu odstoupit. Ustanovení oddílu Il. 5 platí v tomto případě obdobně.
 8. V případě, že kupující neuhradí prodávajícímu fakturu – daňový doklad ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn vedle úroku z prodlení požadovat po kupujícím zaplacení tzv. kurzového rozdílu, pokud se po splatnosti daňového dokladu změnil kurz Eur ve prospěch CZK o více než 3 %. Takto zjištěný rozdíl k tíži prodávajícího bude vyúčtován kupujícímu fakturou – daňovým dokladem.

J. Zadržovací právo k dalšímu zboží, dílu či službám

 1. Prodávající není v prodlení s dobou plnění dodávky zboží, díla nebo služby, pokud se kupující nachází v prodlení se zaplacením splatných faktur prodávajícího. Prodávající je v tomto případě oprávněn zadržet kupujícímu dodávku řádně objednaného zboží (díla, služby), pokud ve smluvený den dodávky bude mít kupující u prodávajícího jakýkoliv neuhrazený závazek po splatnosti. Závazky kupujícího, které se staly splatnými před zadržením dodávky nebo se stanou splatnými v průběhu zadržování dodávky, je kupující povinen neprodleně uhradit.
 2. Zadržení zboží (díla, služby) pomine den následující po vyrovnání všech splatných závazků kupujícího na účet prodávajícího. Po zániku zadržovacího práva dodá prodávající zadrženou dodávku zboží (díla, služby) kupujícímu do 5 pracovních dnů. 3. Pokud skutečnosti pro trvání zadržovacího práva prodávajícího trvají více jak 15 dnů, může prodávající písemně odstoupit od smluvního vztahu na dodávku zadrženého zboží (díla, služby). Odstoupením od smluvního vztahu se práva a povinnosti smluvních stran, týkající se daného obchodního případu, ruší od samého počátku a prodávající provede kupujícímu vyúčtování případně poskytnuté zálohy na zrušený obchodní případ tak, že tuto zálohu započte na své pohledávky za kupujícím po splatnosti, včetně úroků z prodlení a kurzových rozdílů. Případný přeplatek zálohy po jejím vyúčtování vrátí prodávající kupujícímu..

K. Záruka

 1. Prodávající poskytuje na své zboží (dílo, službu) záruku 12 měsíců, nejdéle však 18 měsíců od dodávky, pokud kupující prokáže používání zboží ne déle než 12 měsíců.
 2. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé používáním zboží v rozporu s technickými předpisy (příp. katalogovými listy) výrobce.
 3. Záruka se dále nevztahuje na poškození nebo zničení zboží (díla, výsledku provedené služby) v důsledku mechanického poškození jinou osobou, neodborného zásahu jiné osoby, používání dodávky v rozporu s návodem na její použití.
 4. Není-li návod použití součástí dodávky, platí údaje katalog. listu nebo jiného techn. dokumentu výrobku. Dále se záruka nevztahuje na škody vzniklé používáním zboží v rozporu s jeho určením, a zásahu vyšší moci nebo na odcizení dodávky.
 5. Reklamace se uplatňuje písemně. Kupující na ni uvede č. potvrzení objednávky, dodacího listu, případně dalšího identifikačního znaku prodávajícího a stručný popis závady.
 6. Místem reklamace je sídlo prodávajícího.

L. Některé pojmy

 • PK Servis technické součásti s.r.o.. (dále jen prodávající) = PK SERVIS technické součásti s.r.o.
 • Nad Sládečkem 600, 390 02 Tábor
 • Obchodní partner prodávajícího (dále jen kupující) = právnická nebo fyzická osoba, která hodlá uzavřít nebo uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo (smluvní vztah).
 • Obchodní případ = uzavření a realizace kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo.
 • Rámcová smlouva = písemná smlouva o obchodní spolupráci, uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím, upravující obchodní podmínky individuálně.
 • Dodávka = splnění zboží, díla nebo služby objednané kupujícím u prodávajícího.
 • Přímá dodávka = případ obchodu, kdy prodávající odešle na základě objednávky kupujícího zboží přímo z výrobního závodu, provede dílo nebo poskytne službu. V takovém případě je dokladem o realizaci dodávky doklad o převzetí zboží, díla nebo služby kupujícím.