PK SERVIS  |  Průmyslové řetězy  |  Ozubené řemeny  |  Lineární vedení  |  Řemeny  |  Maziva oleje

PK Servis

GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

PK SERVIS technické součásti, s.r.o., IČ: 26055210

se sídlem Nad Sládečkem 600, 390 02 Tábor

kontaktní e-mail: info@pkservis.com

- dále jako „my“- 

Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu budeme zpracovávat?

Abychom Vám mohli poskytovat naše služby, potřebujeme k tomu znát následující osobní údaje:

  •          jméno a příjmení (obchodní firmu),
  •          adresu (sídlo společnosti),
  •          identifikační číslo (případně daňové identifikační číslo jste-li plátcem DPH),
  •          e-mail, telefonní číslo

  

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, využíváme k tomu, abychom s Vámi mohli smlouvu uzavřít a je-li mezi námi smlouva již uzavřena, pak je využíváme, abychom ji mohli splnit.

Klientům, se kterými jsme smlouvu již uzavřeli, jsme oprávněni, v mezích legitimního očekávání a neobtěžujícím způsobem, zasílat také další informace a relevantní obchodní nabídky, a to na základě našeho oprávněného zájmu. V případě, že Vám takto budeme zasílat jakékoli sdělení, vždy se bude jednat o takové, které by Vás mohlo zajímat.

 

Jaký je právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů?

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy, pak je základem takového zpracování právě smlouva.

akmile bude smlouva vzájemně splněna, musíme Vaše osobní údaje archivovat po dobu, kterou předvídají příslušné právní předpisy. Zde je právním důvodem zpracování splnění právní povinnosti.

Je-li mezi námi a Vámi již existující vztah, na jehož základě jsme oprávněni Vám zasílat marketingová sdělení, tak je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem. 

Jak dlouho budeme údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu, co budeme plnit naši vzájemnou smlouvu. Po skončení smluvního vztahu budeme Vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají (těmito předpisy jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a evidenci).  

Osobní údaje, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu budou uchovávány po dobu 3 let. Začátek běhu této lhůty začíná dnem, kdy jsme vzájemně uzavřeli smlouvu. 

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Máte právo na:

a)      přístup k osobním údajům – na základě Vaší žádosti Vám musíme sdělit, zda zpracováváme, nebo nezpracováváme Vaše osobní údaje. V případě, že je zpracováváme, pak máte právo na to, abychom Vám sdělili:

  i.      za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme,

  ii.      v jakém rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány,

  iii.      jak dlouho budou uchovávány,

 iv.      komu budou zpřístupněny,

  v.      zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

b)      přesnost – pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nesprávné (nepřesné) osobní údaje, pak máte právo na jejich opravu. V případě, že takovou nepřesnost ve svých osobních údajích zjistíte, dejte nám to na vědomí na e-mailové adrese: info@pkservis.com a my bez zbytečného odkladu provedeme nápravu. 

c)      výmaz – Vaše osobní údaje vymažeme pokud:

  i.      je už nepotřebujeme.

nebo

  ii.      odpadnou všechny právní důvody takového zpracování.

nebo

iii.      vznesete námitky proti zpracování a nejsou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování.

nebo

 iv.      nám takovou povinnost ukládá právní předpis. 

d)      vznést námitku – máte právo vznést námitku proti přímému marketingu na základě našeho oprávněného zájmu. Zpracování Vašich osobních údajů pro potřeby přímého marketingu na základě oprávněného zájmu bude okamžitě ukončeno. 

e)      na omezení zpracování – Vaše osobní údaje budeme uchovávat v režimu omezeného zpracování, a to po dobu, dokud nevyřešíme nesrovnalosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

Pro uplatnění Vašich práv nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese info@pkservis.com 

Komu dále předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám. 

Kam se můžete obrátit máte-li dojem, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy?

Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, sdělte nám prosím tuto skutečnost na e-mailové adrese info@pkservis.com a vše společně vyřešíme.  

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od: 22. 5. 2018